วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

อลังการฉลองพระใหญ่ วัดป่าเทพนิมิตมงคล บ.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง สร้าง 5 ล้านบ. เงินบริจาคล้วนๆ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  ที่วัดป่าเทพนิมิตมงคล บ้านห้วยส้ม ตําบลห้วยส้ม อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีการจัดงานฉลองพระใหญ่ พระพุทธนิมิตมิ่งมงคล  โดยมีนายศรัณย์  ทิมสุวรรณ  ส.ส.เลย เขต 2 เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส   ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเลยและต่างจังหวัดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยมีพิธีนำพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานใต้ฐานพระใหญ่ พระพุทธนิมิตมิ่งมงคล  หลังเสร็จสิ้นพิธี  สุภาพสตรีกว่า 300 คน ได้ร่วมกันรำบวงสรวงพระใหญ่ พระพุทธนิมิตมิ่งมงคล อย่างสวยงาม พร้อมเพรียงพระใหญ่ พระพุทธนิมิตมิ่งมงคล  เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยพระอธิการเทอดศักดิ์ ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าเทพ นิมิตมงคลร่วมกับชาวบ้านห้วยส้ม และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดทํากฐิน ผ้าป่า จัดหางบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การก่อสร้างพระใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระ ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเจริญพรรษา 100 พรรษา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามอบตราสัญลักษณ์ สญญ. ให้ประดับที่ ผ้าทิพย์และพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธนิมิตมิ่งมงคล ซึ่งมีความหมายว่า ความ เป็นศิริมงคลอันยิ่งใหญ่


พระพุทธนิมิตมิ่งมงคล มีลักษณะทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง 9.9 เมตร สูง 15 เมตร ตั้งโดด เด่นเป็นสง่าบนภูเขา สร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5 ล้านบาท  พระใหญ่องค์นี้เป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ และความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้าน และประชาชนในตําบล อีกทั้งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

จากพลังศรัทธาและความมานะพยายามของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ ร่วมกันเสียสละกําลังกาย กําลังปัญญา และกําลังทรัพย์ ทําให้การก่อสร้างพระใหญ่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการ นับเป็นการประกอบคุณงามความดี ด้วยการเสียสละ เป็นที่น่า สรรเสริญอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่อง

สำหรับการจัดงานฉลองพระใหญ่ พระพุทธนิมิตมิ่งมงคล  วัดป่าเทพนิมิตมงคล ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562. ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น