วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คอเพลงแหล่ห้ามพลาด ! มินิคอนเสิร์ตการกุศล หาทุนดูแลสวัสดิการสมาชิกชมรมนายสิบทดแทนจ.เลยที่โรงแรมใบบุญแกรนด์  อ.เมือง  จ.เลย  ชมรมนายสิบทดแทนรุ่นที่ 1/22  จังหวัดเลย  จัดแถลงข่าวการจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล ศิลปินเพลงแหล่ชื่อดัง ทศพล หิมพานต์ และนักแหล่วัยใส ยิปซี ศรีสาคร ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา  18.00 – 21.00 น. ณ ห้องใบคํา โรงแรมใบบุญแกรนด์จังหวัดเลย
พ.ต.สุริยันต์ ไชยทองพันธุ์  ประธานชมรมนายสิบทดแทนรุ่นที่ 1/22 จังหวัดเลย กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกชมรมนายสิบทดแทนรุ่นที่ 1/22 จังหวัดเลย ที่เจ็บป่วย ติดเตียง ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ,  เพื่อเป็นทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจําสํานักงานของชมรมฯ และเป็นทุนการศึกษาบุตร หลาน สมาชิกชมรมนายสิบทดแทน ที่เรียนดี ประพฤติดี และร่วมส่งเสริมกิจกรรม สาธารณประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเลย

ในการนี้ชมรมนายสิบทดแทนรุ่นที่ 1/22 จังหวัดเลย ได้ขอให้ประชาชนโปรดสนับสนุนซื้อบัตรการกุศล  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่ขอรับบริจาคหรือเรี่ยไรใดๆ มีเพียงการจําหน่ายบัตรในราคาโต๊ะละ 2,000 บาท ต่อ 4 ท่าน  ให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมมินิคอนเสิร์ต  ได้ทั้งความบันเทิงและได้ทำบุญกุศล   โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกเรียนเชิญและจําหน่ายบัตรการกุศลในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งทุกคนที่ได้รับมอบหมาย จะมีบัตรที่ออกให้โดยชมรมฯคล้องคอไปด้วย เพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจ

 สำหรับชมรมนายสิบทดแทนรุ่นที่ 1/22 จังหวัดเลย  มีความเป็นมา สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2521 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตําแหน่ง ผบ.ทบ  สถานการณ์บ้านเมืองถูกคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจ ของหน่วยในระดับหมู่ปืนเล็ก เดิมที่ในหมู่ปืนเล็ก จะมีนายทหารชั้นประทวน 2 นาย ผบ.ทบ จึงได้ปรับ ให้เป็น 3 นาย คือ จ่าสิบเอก 1 นาย และสิบเอก 2 นาย แต่การผลิตนักเรียนนายสิบไม่เพียงพอและทันต่อ เหตุการณ์ จึงได้ประกาศรับสมัครบุคลพลเรือน ที่เกิดปี พ.ศ. 2501 ที่มีอายุครบตามเกณฑ์ ที่จะต้องคัดเลือก เข้าไปเป็นพลทหาร ในปี พ.ศ. 2522 และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.ศ.3 ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรม 6 เดือน แล้วมาบรรจุทดแทนนายสิบ (นายทหารชั้นประทวน) ที่ขาดอัตรา โดยให้หน่วยระดับกรม เป็น ผู้ดําเนินการคัดเลือกและทําการฝึกเอง ตามแนวทางของกองทัพบก และมียะระเวลาฝึกไม่เกินหกเดือน

ทั้งนี้กรมผสมที่ 13 ต่อมาเปลี่ยนเป็น ร.13 (กรมทหารราบที่ 13) ได้ตั้งหน่วยฝึก (เฉพาะกิจ) ที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นครั้งแรก เรียกว่าหน่วยฝึกประเภทส. (ส.คือนายสิบทดแทน) รุ่นที่ 1 ขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ฝึกจบติดยศ สิบตรีกองประจําการ มีสิทธิเทียมเท่า พลทหารปีที่ 2 แล้วส่งไปบรรจุในหน่วยกองพันต่างๆ ของกรมผสมที่ 13 ในขณะนั้น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่อุดรธานีและจังหวัดเลย เพื่อทดแทนสิบเอกที่ขาดอัตรา และปฏิบัติหน้าที่จนครบ 2 ปี ก็ปลดประจําการ หรือส่งไปเรียน นายสิบต่อตามความต้องการของแต่บุคล

ด้วยการที่ได้กินได้อยู่ด้วยกัน ได้ฝึกร่วมกัน ผ่านความสุข ความทุกข์ยากมาด้วยกันถึง 6 เดือนเต็ม และต่อสู้ฟันฝ่ารวมกันมา 2 ปี จึงเกิดความรัก ความผูกพันกันเหนียวแน่นดูแลกันตลอดมาจนบัดนี้ และเมื่อเดือน ตุลาคม 2558 จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมนายสิบทดแทนครั้งแรกที่จังหวัดเลย ด้วยสมาชิกกว่า 200 ครอบครัว ทางชมรมจะต้องดูแลบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สมาชิกและครอบครัวอย่างน้อย 700 คน ทั้งทุนการศึกษา บุตร หลาน และสมาชิกที่เจ็บป่วย เสียชีวิต ตามวัตถุประสงค์ของชมรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น