วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“หยานัด” ปรากฏการณ์ใหม่ของผ้าไทเลย (ชมคลิปเดินแฟชั่นโชว์)เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ที่โรงแรมเลยพาเลซ  อ.เมือง จ.เลย  สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เลย  จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดํารงไว้ในแผ่นดินระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ปลัดจังหวัดเลย ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดเลย ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย และประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธี
ทั้งนี้  ก่อนที่จะมีพิธีลงนามฯ  มีการเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย แบรนด์หยานัด ซึ่งสร้างสรรค์โดยนางสาวพิรดา  สิทธิสาร  หรือ “ตอง” นักธุรกิจด้านผ้าไทย ชาวจังหวัดเลย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

นางสาวพิรดา  สิทธิสาร  เปิดเผยว่า  แบรนด์หยานัดที่ตนก่อตั้งขึ้นมานี้ ได้เน้นนำเอาผ้าไทยเลยมาออกแบบ ตัดเป็นชุดแฟชั่นสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆ ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ  วัยรุ่นก็สามารถสวมใส่ได้ด้วยความภาคภูมิใจ  เพราะเป็นผ้าไทเลย ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าในจังหวัดเลยให้มีรายได้ ต้องขอขอบคุณทางกรมพัฒนาชุมชนที่ให้เกียรติและให้ความสำคัญกับผ้าแบรนด์หยานัดได้มาร่วมแสดงผลงาน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของจังหวัดเลย ที่มาจากฝีมือการสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นเอง ตนก็เป็นชาวบ้านไร่ม่วง  ตนก่อตั้งแบรนด์หยานัดขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูผ้าฝ้ายของเมืองเลย ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และให้คงอยู่ไปจนตราบชั่วลูกชั่วหลาน นางสาวพิรดา กล่าว การลงนามครั้งนี้ ทุกฝ่ายจะมีการร่วมมือกันรณรงค์ให้คนจังหวัดเลย ทุกเพศ ทุกวัย สวมใส่ผ้าไทย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้สวมใส่ ผ้าไทยในทุกวันอังคาร เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และยังสร้างเสริม รายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ซึ่งยังคงเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  เพื่อสนับสนุนให้การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร สวมใส่ผ้า ไทยในทุกโอกาสที่เหมาะสม
ร่วมกันส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าจากชุมชน เป็นการดึงเอาอัตลักษณ์ผ้าพื้นเมือง ของแต่ละท้องถิ่นมาตัดเย็บและเชิดชูให้เกิดกระแสความนิยม เน้นให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ห้างร้าน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยท้องถิ่นในทุกโอกาส และหากทุกคนพร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยพร้อมกัน จะเป็นการช่วยส่งเสริมการทอผ้าในชุมชนที่มีใน จังหวัดเลย จํานวนกว่า 50 กลุ่ม เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน การย้ายถิ่นฐานไปทํางานที่อื่น และช่วยลดความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมได้

x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น