วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวมอบให้ชาวจ.เลย (ชมคลิป)เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และศาลาประชาคมอำเภอปากชม  จ.เลย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ และประชาชนชาวจังหวัดเลยที่ประสบกับสภาวะอากาศหนาว ต่างสํานึกในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อประชาชนที่ประสบสภาวะอากาศหนาว ในพื้นที่จังหวัดเลย และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบสภาวะอากาศหนาว ในวันนี้ โดยมอบให้พื้นที่อําเภอเชียงคาน ๑,๐๐๐  ผืน อําเภอปากชม ๑,๐๐๐ ผืน ส่วนอําเภอเมืองเลย และอําเภอท่าลี่  อําเภอละ ๕๐๐ ผืน มีผู้แทนอําเภอเป็นผู้รับมอบ
สำหรับสถานการณ์ สภาวะอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดเลยพอสังเขป จังหวัดเลย มี ๑๔ อําเภอ ๘๙๙ ตําบล ๘๔๐ หมู่บ้าน ประชากร ๖๓๔,๕๑๓ คน จากความกดอากาศสูงได้แผ่ลง มาปกคลุมประเทศไทย ทําให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิลดลง อย่างต่อเนื่อง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูง หรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขา ได้รับ ผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว ถึงหนาวจัดในบางพื้นที่ ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ํากว่า ๑๐ องศา ติดต่อกันหลายวัน ทําให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็น จํานวนมาก ความต้องการเครื่องกันหนาวทั้งจังหวัด จํานวน ๑๔๕,๑๘๗ ชิ้น
ในการนี้ องคมนตรีได้มอบอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้แก่ประชาชนที่มารับมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ด้วย .ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น