วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

ศิลปินชาวบ้าน โชว์ในแกลอรี่ ปราสาทฟางกลางนา (ชมคลิป)ที่ปราสาทฟาง บานาน่าแลนด์  บ้านหนองบัว  ต.ภูหอ  อ.ภูหลวง  จ.เลย  มหาวิทยาลัยราชการภัฏเลยร่วมกับชาวบ้านหนองบัว จัดงานแสดงนิทรรศการ  ผลงานจิตรกรรมที่นำเสนอเรื่องราวทางศิลปะและวัฒนธรรมบ้านหนองบัว ภายใต้ชื่อ “ฉันคือชาวบ้าน ฉันคืออาร์ตติส  ฉันร่วมมือร่วมใจกันวาดเรื่องราวของชุมชน”  มีนายพงษ์ทนนท์  ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด


รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  อรรจนาทร  ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า  โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมที่นำเสนอเรื่องราวทางศิลปะและวัฒนธรรมบ้านหนองบัว ในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “ฉันคือชาวบ้าน ฉันคืออาร์ตติส  ฉันร่วมมือร่วมใจกันวาดเรื่องราวของชุมชน” เกิดจากการดำเนินการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการรู้รักสามัคคีของชุมชนบ้านหนองบัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะ  ที่มี รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์  พวงมณี เป็นหัวหน้าโครงการ  อาจารย์วิระ อิสโร  ผู้ชวยศาสตราจารย์คชสีห์  เจริญสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  กล่าวอีกว่า  จากการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในชุมชนบ้านหนองบัว พบว่าบ้านหนองบัวเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเป็นทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางปัญญาเดิมอยู่แล้ว จึงพยายามค้นหากิจกรรมทางศิลปะเพื่อให้คนหลากหลายวัยที่มีอยู่ชุมชนทั้ง คนรุ่นปู่ย่าตายาย  คนรุ่นพ่อแม่ และคนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะร่วมกัน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มที่ต้องมีคนสามวัยอยู่ด้วยกัน  โดยที่คนรุ่นเก่ามีบทบาทเป็นผู้เล่าเรื่องราว   ส่วนคนรุ่นผู้ใหญ่และรุ่นเด็กจะเป็นเอาสิ่งที่คนรุ่นเก่าเล่าเรื่องราวมาสู่การวิเคราะห์ ตีความหมายและเลือกเขียนถ่ายทอดสิ่งที่กลุ่มตนเองมีความสนใจและอยากนำเสนอออกมา
 กิจกรรมการทำงานร่วมกันทำให้เห็นถึงการรักสามัคคี ที่ต้องมีการเล่า การอธิบาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน  มีทั้งผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ตามและผู้นำที่ต้องคอยดูเรื่องราว และการใช้สีในการระบาย

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่างการดำเนินการทำให้เห็นว่า ชุมชนมีระบบการสร้างรู้รักสามัคคีและการยอมรับกันและกันผ่านการอบรมสั่งสอน  เด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ยอมรับความคิดเห็นของเด็กในบางเรื่องที่ตนเองไม่รู้ โดยเฉพาะเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองบัว

อย่างไรก็ดีผลจากการศึกษาดังกล่าวทำให้เห็นว่าในชุมชนมีทั้งทุนปัญญาในเรื่องของเกษตรกรรม  เรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อที่เป็น จิตวิญญาณของชุมชน คือพ่อพญาช้างและย่าผมหอม ซึ่งชาวบ้านที่ร่วมกิจกรรมก็พยายามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์และการเห็นคุณของจิตวิญญาณที่ช่วยหล่อหลอมให้เป็นชุมชนที่ยังสามารถเก็บรักษาวัฒนธรรมและฟื้นฟูไว้ได้

การจัดนิทรรศการในวันนี้มีผลงานที่ “ศิลปินในชุมชน” ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจำนวน 20 ชิ้นใช้เทคนิควิธีการวาดภาพระบายสี ด้วยสีอคริลิก ซึ่งเป็นสื่อที่ชาวบ้านยังไม่คุ้นเคยในการใช้มาก่อน  โดยพื้นที่ในการจัดเลือกพื้นที่ในปราสาทฟางจัดวางภาพเขียนทั้ง 20 ภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาได้เห็นถึงศักยภาพและรับรู้สุนทรียภาพในผลงานที่ชาวบ้านถ่ายทอดออกมา  รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  อรรจนาทร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น