วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปากชมแล้งหนัก ต้องสูบน้ำโขงเติมน้ำชมทำน้ำประปา (ชมคลิป)สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดเลยยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  เนื่องจากแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปกแห้งขอด โดยเฉพาะที่เขตเทศบาลตำบลปากชม  อ.ปากชม  และพื้นที่ใกล้เคียง  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน ที่มีพื้นที่ให้บริการในเขตเทศบาลตำบลปากชมด้วย  ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำจ่ายให้กับประชาชนได้ เนื่องจากห้วยน้ำชม แหล่งน้ำดิบเดิม ระดับน้ำลดลงจนไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี  ได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำโขงกลับเข้าเติมในลำน้ำชม  สำหรับนำมาเป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้บริการผู้ใช้น้ำในเขตพื้น ที่ อ.ปากชม ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคอย่างเพียงพอ  โดยมีนายประมวล ลาภจิตต์ หัว หน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) พร้อมคณะ  นายถนัด ใจศิริ  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ปากชม  ได้เดินทางไปเยี่ยมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี
ว่าที่ ร.ต.เกริกเกียรติ จางจัน นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ กล่าวว่า  การติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลครั้งนี้จะสามารถสูบน้ำวันละได้ 10 ชั่วโมง ๆ ละ 180 ลูกบาศก์เมตร  เฉลี่ยวันละ 1,800 ลูกบาศก์เมตร  จะสูบทั้งหมด 30 วัน  คาดว่าจะได้น้ำดิบผลิตน้ำประปา จำนวน 54,000 ลูกบาศก์เมตร โดยได้ต่อท่อสูบส่งน้ำ ขนาด 6 นิ้ว จากแม่น้ำโขง ถึงจุดประตูระบายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน หน่วย อ.ปากชม ระยะทาง 600 ม.ปัจจุบันมีน้ำขังเหนือประตูระบายน้ำ ระยะทาง 5 กิโลเมตร  จะผู้ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล และประชาชนจำนวน 1,263 ครัวเรือน.    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น