วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ชื่นมื่น จดทะเบียนสมรสบนภูพุทโธ ชาวศรีสองรักโชว์มิวสิควิดีโอสุดสวย (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ภูพุทโธ ค่ายศรีสองรัก  ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย  อำเภอเมืองเลย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก และมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  จัดพิธีจดทะเบียนสมรสหมู่ เนื่องในวันที่แห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์  โดยมีคู่รักเข้าร่วมพิธีจำนวน 16 คู่  มีนายปัญญา  วงศ์ศรีแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีนายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย  กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดเลยได้กําหนดวิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้ การพัฒนาที่ยังยืน” และวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOE 4.0 AGENDA) เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ตามนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี
อําเภอเมืองเลย เป็นอําเภอหนึ่งที่ยังคงไว้ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม วิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม และตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย ตลอดจนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันแห่งความรักหรือ Valentine's Day ทุกพื้นที่ได้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักความปรารถนาต่อกัน จึงกําหนดให้มีกิจกรรม จดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในพื้นที่ห่างไกลโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทเลย "ศรัทธาแห่งรัก ณ ภูพุทโธ ” ณ สํานักสงฆ์ดํารงธรรม ภูพุทโธ ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดกโลก ค่ายศรีสองรัก ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุรประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภูพุทโธ แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตำบลศรีสองรัก อ.เมืองเลย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น  

สำหรับคู่รักที่เข้าร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสหมู่ครั้งนี้มีจำนวน 16 คู่  เป็นชาวต่างชาติ 2 คู่  และคู่รักฝ่ายชายอายุ 85 ปี คือนายบุญมา  วงศ์ป้อง  ชาวตำบลนาดินดำ อ.เมืองเลย  สมรสกับนางปราณี  บุตรดีไชย  อายุ 50 ปี ชาวตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย
ในการจัดงานครั้งนี้  กลุ่มแม่บ้าน ชมรมแอโรบิกแดนซ์ ได้แสดงการฟ้อนรำประยุกต์ ประกอบเพลงเข้าพรรษาศรีสองรัก  ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันแต่งขึ้น โดยมีเนื้อหาเล่าถึง วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ และของดีในตำบลศรีสองรัก ประกอบดนตรีอีสาน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น