วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ชาวบ้านลุยศาลากลาง ประท้วงค้านประตูน้ำศรีสองรัก กรมชลฯ รับปากศึกษาผลกระทบใหม่ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563  ที่ศาลกลางจังหวัดเลย  ชาวบ้านกลาง ต.ปากตม  อ.เชียงคาน  จ.เลย  ในนามกลุ่มฮักแม่น้ำเลย จำนวนกว่า 100 คน  เดินทางมาชุมนุมประท้วงคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก  โดยมีการนำป้ายเขียนข้อความต่างๆ  พร้อมพูดผ่านเครื่องขยายเสียงเรียกร้องให้กรมชลประทานชะลอโครงการออกไปก่อน จนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางสังคมให้รอบด้าน ครบถ้วนเสียก่อน โดยมีนายชัยเจ้าหน้าที่สังกัดกรมชลประทาน  และนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มารับฟังปัญหาข้อร้องเรียน  ซึ่งกลุ่มชาวบ้านยืนยันจะขอพบกับอธิบดีกรมชลประทาน หากไม่ได้ข้อสรุปก็จะปักหลักพักค้างอยู่หน้าศาลางกลางทั้งนี้  ระหว่างการพูดคุยอยู่หน้าศาลากลาง เพื่อให้นายยุทธนา  มหานุกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ในฐานะผู้ดูแลโครงการก่อสร้าง ติอต่อทางโทรศัพท์กับผู้บริหารระดับสูงในกรมชลประทาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยถึงกับออกอาการโมโห  เพราะนายยุทธนาทำด้วยความล่าช้า
แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมกล่าว่า  ขณะนี้โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรักได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงคัดค้านของชาวบ้าน  ซึ่งหมู่บ้านกลางจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำเลยที่เปลี่ยนแปลงไป  ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในฤดูน้ำหลากจนท่วมหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านวิถีชีวิตของชาวบ้าน นำไปสู่การล่มสลายของชุมชนชาวไทพวนที่เคยอยู่อย่างสงบสุขมานานกว่า 100 ปี  ซึ่งประเด็นข้อกังวลเหล่านี้ ที่ผ่านมา กรมชลประทานยังไม่เคยลงมาศึกษาผลกระทบอย่างจริงจัง และไม่สามารถยืนยันอย่างเป็นทางการหรือลายลักษณ์อักษรว่าหลังการก่อสร้างแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อชุมชนตามที่ชาวบ้านเป็นกังวล  ขณะเดียวกัน ตลอดเวลาของการเข้ามาเตรียมโครงการก่อสร้าง และจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดความขัดแย้งในชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งชาวบ้านด้วยกันเอง และชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้นจึงอยากขอให้ทางกรมชลประทานชะลอหรือยุติโครงการไว้ก่อน แล้วไปดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆให้ครบถ้วนเสียก่อน
ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านได้ปักหลักประกอบอาหารเที่ยงรับประทานอยู่บริเวณหน้าศาลากลาง และชุมนุมต่อในช่วงบ่าย  จนกระทั่งเวลา 18.00 น.  นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่  กรมชลประทาน  ได้เดินทางมาพบกับกลุ่มชาวบ้าน โดยได้เปิดห้องประชุมชั้น 5 บนศาลากลาง รับฟังข้อเสนอของชาวบ้าน 

กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านนายเสริมชัย 3 ข้อประกอบด้วย  1 .กำชับให้ สั่งการให้ กรมชลประทานจัดเวทีสาธารณะเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น และตั้งคณะกรรมการศึกษาถึงความคุ้มค่าของโครงการฯ มานําเสนอในเวทีสาธารณะดังกล่าว โดยรูปแบบของการจัดเวที ต้องได้รับการยอมรับจาก กลุ่มชาวบ้าน ส่วนราชการ และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง , 2.ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 58 ของโครงการ ประตูระบายน้ำศรีสองรัก อ.เชียงคาน จ.เลย ที่ครอบคลุมชุมชนลุ่มน้ำเลย 74 หมู่บ้าน ที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้ำเลยตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 
และ 3. ขอให้ออกคําสั่งให้กรมชลประทานยุติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประตูระบาย น้ำศรีสองรัก อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดําเนินโครงการฯ  ซึ่งผู้อํานวยการสํานักพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่  กรมชลประทาน ได้ลงนามในบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยจะดำเนินการข้อ 1 และ 2  ภายใน 30 วัน  ส่วนข้อที่ 3 จะนำไปหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

ภายหลังการประชุม ชาวบ้านได้แสดงความพอใจ ก่อนแยกย้ายกันกับบ้าน หากภาย 30 วัน กรมชลประทานไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง จะเดินทางไปชุมนุมยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

ข้อมูลจากเว็บไซต์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ระบุว่า โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก จังหวัดเลย ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564) คือ 1.ดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการและสำรวจปักหลักเขต ในปี พ.ศ. 2559 , 2. ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) , 3. ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ภายใต้งบประมาณ 5 พันล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2564.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น