วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด!! ผู้ว่าฯออกคำสั่งจังหวัดคุมเข้ม PM2.5 ห้ามเผาเด็ดขาดจากการที่สถานการณ์หมอกควันหรือฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จังหวัดเลย  ในช่วงนี้ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับสีส้มเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน  สภาพอากาศขมุกขมัว โดยเฉพาะในตัวจังหวัด มองเห็นหมอกควันได้ปกคลุมอย่างชัดเจนนั้น


เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  เวลาประมาณ 16.00 น.  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ออกคำสั่งจังหวัด  ที่ 35/2513 ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  ระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของ ประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นไปตามแนวทางตามมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 9 ตุลาคม 2562 อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงกําหนดมาตรการควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษ เพื่อระงับยับยั้งสถานการณ์ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ในคำสั่งดังกล่าวสั่งการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการที่สำคัญประกอบด้วย ให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเลย สั่งการให้ผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรทุกแห่งในเขต ความรับผิดชอบ ออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าควบคุม กํากับ ดูแล และมอบหมายให้กําลังพลรับผิดชอบ หมู่บ้านละ 1  นาย ประสานงานกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการลดแหล่งกําเนิดฝุ่นละออง ทั้งนี้ ให้มีอํานาจตาม พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อเข้าไปควบคุมพื้นที่หรือควบคุมแหล่งกําเนิดที่ ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือผลกระทบต่อประชาชน ประสานการดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิด และสั่งห้ามเผาในที่ โล่งแจ้งทุกชนิด และให้สําเนาคําสั่งมอบหมายข้าราชการตํารวจของแต่ละสถานีตํารวจภูธร พร้อมหมายเลข โทรศัพท์ ให้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเลย ทราบ เพื่อประสานการปฏิบัติ


สนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นแก่กลุ่มเสี่ยงและทํางานกลางแจ้ง (ใช้หน้ากาก อนามัย 2 ชั้น แทนหน้ากาก N55)  ประชาสัมพันธ์ให้สถานที่ราชการ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ โรงเรียน ได้เตรียมห้องปลอดฝุ่น ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานงดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าได้ดําเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 31 หรือไม่ หากได้ดําเนินการแล้ว ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน โดยให้สอดคล้องกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน กรณีที่ยังมิได้ดําเนินการออก ข้อบัญญัติ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดําเนินการออกข้อบัญญัติในเรื่องดังกล่าว และบังคับใช้ ข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด

ให้สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ตรวจสอบการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ขอความร่วมมือให้โรงงานน้ำตาลภายในพื้นที่งดรับซื้ออ้อยเผาจนกว่าฝุ่นละออง PM 2.5 ลดลง  ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม แหล่งกําเนิดมลพิษที่เป็นต้นกําเนิดหมอกควันและฝุ่นละอองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตาม กํากับ ดูแลป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย  สนับสนุนอัตรากําลัง เจ้าหน้าที่เข้าควบคุม และดับไฟร่วมกับหมู่บ้าน และอําเภอเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น


ให้นายอําเภอทุกอําเภอ สั่งการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ดําเนินการป้องกันและสำรวจแหล่งกําเนิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วรายงานให้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเลย ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  , ให้สํานักงานขนส่งจังหวัดเลย เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ และเข้มงวดการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  , ให้แขวงทางหลวงเลยที่ 1 และแขวงทางหลวงเลยที่ 2 ทําความสะอาดผิวจราจร ทำความสะอาดเส้นทางในความรับผิดชอบ ทั้งการกวาดถนนและฉีดล้างทําความสะอาดพื้นผิวถนกำจัดฝุ่น โดยให้ปฏิบัติอย่างเป็นประจําสม่ำาเสมอ และต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น