วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยออกประกาศปิดด่านชายแดน งดหมอลำ ขี้มูกไหล ห้ามเข้าตลาดล็อตเตอรี่


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย  ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน โดยหลังการประชุม  ได้มีประกาศด่วนที่สุด เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลย
  
โดยให้ปิดจุดผ่อนปรนการค้า การท่องเที่ยว และช่องทาง อื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ให้ระงับการเข้า - ออกด่านถาวร บ้านคกไผ่ ตําบลปากชม อําเภอปากชม จังหวัดเลย และด่าน ถาวรเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยให้ เข้า - ออกด่านถาวรท่าลี่ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยให้อยู่ภายใต้การคัดกรองของด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ

ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ จนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย ประกอบด้วย งดการอนุญาตการพนันทุกประเภท (อาทิ มวย ชนไก่ เป็นต้น) ชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 2 เมษายน 2563 ประกอบด้วยสถานบริการ ,สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ คล้ายกับสถานบริการที่มีการแสดงดนตรี หรือการ แสดงอื่นใด , ร้านนวดแผนโบราณ-แผนไทย ฟิตเนส สปา การแสดงมหรสพทุกชนิด โรงภาพยนตร์ ร้านวีดีทัศน์ คาราโอเกะ  ร้านเกม

ปิดสถานศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนกวดวิชา) เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่า จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง หรือเรียนออนไลน์ได้

ให้วัดและที่พักสงฆ์ทุกแห่งในจังหวัดเลย งดหรือเลื่อนการจัด กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคนหมู่มาก หรือมี มหรสพ เช่น กิจกรรมงานวัด งานทอดผ้าป่า งาน ผูกพัทธสีมา งานบรรพชาอุปสมบทหมู่ เป็นต้น ให้วัดและที่พักสงฆ์ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ (ตามลิขิตประกาศเจ้าคณะจังหวัดเลย)

ส่วนมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ณ จุดรับสลากฯ บริเวณไปรษณีย์ทุกอําเภอ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ก่อนวันเปิดบริการ อย่างน้อย 7 วัน  คัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้า หากมีไข้อุณหภูมิ 37.5  ขึ้นไป ให้แยกตัวเพื่อทําการตรวจ คัดกรองตามหลัก PUI  ผู้มารับสลากฯ สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าประตู

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ขั้นตอนในการ ปฏิบัติตัวขณะรอรับสลากฯ ได้แก่ การล้างมือที่ ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสของใช้ร่วมกัน และสวม หน้ากากอนามัย  ผู้รับสลากฯ ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธี อย่างน้อย 20 วินาที ณ จุดที่กําหนดไว้ก่อนเข้าประตู หรือใช้เจลแอลกอฮอล์โดยให้จิตอาสาเป็นผู้กดเจล แอลกอฮอล์  กําหนดจุดที่ ยืนรับสลากให้มีระยะ ระหว่างแถวและบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร  ติดป้ายประชาสัมพันธ์การล้างมือที่ถูกวิธี พร้อมสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ

ส่วนมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย เชื้อ ณ จุดซื้อ-ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล  ให้จัดกิจกรรมBig Cleaning day ก่อนวันเปิด บริการอย่างน้อย 7 วัน  คัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าประตูหาก มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ให้แยกเพื่อทําการตรวจคัดกรองตามหลัก PUI , ผู้ค้าสลากที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล ให้งดเข้าตลาดฯ  , ผู้ค้าสลากฯทุกคนสวมหน้ากากอนามัยก่อน เข้าตลาดฯ  , จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ณ ทางเข้า-ออก และจุดส่วนกลางภายในตลาดฯ พร้อมสบู่ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ อย่างเพียงพอ  , ติดป้ายประชาสัมพันธ์การล้างมือที่ถูกวิธี อย่างน้อย 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าและออก

แนะนําให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างการซื้อ-ขายสลาก , ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการ เปิด Sport Tape เสียงตามสาย และบุคลากร สาธารณสุข , เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินผ่านทาง application Internet Banking แทนการใช้เงินสด เพื่อลดการ | สัมผัส เชื้อโรคที่มากับเงินสด

กรณีฉุกเฉินให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ระดับอําเภอ ได้แก่ นายอําเภอ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ สั่งให้ปิดการดําเนินการมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย เชื้อ สําหรับผู้จําหน่ายสลากฯ รายย่อย ทั้งในและ ต่างจังหวัด , จัดทําฐานข้อมูลผู้จําหน่ายสลากฯ รายย่อย ให้เป็นปัจจุบันและหลังกลับจากขาย จากนั้นให้จพต. มอบบัญชีให้ ผอ.รพ.สต.ในฐานะผู้ควบคุมโรค , ปฏิบัติตนตามแผ่นสติกเกอร์วิธีการป้องกัน การติดและการแพร่กระจายเชื้อที่หน่วยงานราชการ แจกให้อย่างเคร่งครัดโดยติดไว้ที่แผงขายสลากฯ

ผู้จําหน่ายสลากฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ขณะจําหน่ายสลากฯตามสถานที่ต่าง ๆหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากอาจเกิดการสัมผัสและปนเปื้อนเชื้อโรคได้ เช่น หมวกกันน็อค แว่นตา เป็นต้น  ให้คําแนะนําการปฏิบัติตัว แก่กลุ่มจําหน่าย สลากก่อนเดินทางไปจําหน่ายสลากฯ ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําระหว่างการพัก อาศัยอยู่ร่วมกันจนกระทั่งเดินทางกลับภูมิลําเนา และ รายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ (กํานัน, ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อแจ้ง อสม/จนท.สาธารณสุขติดตามต่อไป  หากคิดว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ เชื้อเป็นต้น ให้สังเกตอาการผิดปกติ กักตัว 14 วัน โดยแยกห้องและของใช้ส่วนตัวงดทํากิจกรรมร่วมกับ สังคมเพิ่มเติม

หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอให้สวม หน้ากากอนามัยแล้วไปพบแพทย์ และแจ้ง รายละเอียดตามจริง  หลังจากกลับมาจากการจําหน่ายสลากฯ ให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วไปพบแพทย์ และแจ้งรายละเอียดตามจริง  ให้ความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข รับผิดชอบหลังคาเรือนในการให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการ เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เช่น การเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง อาการผิดปกติ เป็นต้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซักประวัติ สอบถามอาการผิดปกติ และวัดไข้ผู้ จําหน่ายสลากฯ รายงานผลการเฝ้าระวังให้กับ หน่วยงานสาธารณสุขทุกวัน.

ลิ้งค์ดูประกาศทั้งหมด 
https://drive.google.com/file/d/1wqbs9zySHX8TCVPZg7FuItheZ44S3DrQ/view?usp=sharingไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น