วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เลยสั่งปิดร้านสะดวกซื้อ สี่ทุ่ม-ตีห้าที่ศาลากลางจังหวัดเลย วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓   มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานที่ฉุกเฉินจังหวัด เลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบเพิ่มมาตรการเข้ม เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิต - ๑๙ ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ มาตรการตั้งด่านเพื่อควบคุมการเข้า - ออก จังหวัด โดยให้มีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว อีก ๑๔ ชุด /การงดจําหน่ายอาหารนั่งรับประทานบริเวณภายในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารประเภท ปิ้ง-ย่าง โดยให้จําหน่ายอาหารได้เฉพาะนํากลับไปบริโภคที่บ้าน

สําหรับร้านอาหารและร้าน เครื่องดื่มในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม เท่านั้น / การกําหนดเวลาจําหน่ายสินค้า ของร้านสะดวกซื้อ โดยให้ปิดเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. (๔ ทุ่ม - ตี ๕) ส่วนมาตรการอื่น ๆ เช่น ผู้ค้าและผู้ซื้อในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ต้อง ดําเนินการเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย ไม่เป็นไข้และได้รับ จัดการป้องกันเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเหมาะสมตามพระราชกําหนด และจังหวัดเลย ได้พิจารณาการ บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เท่าที่จําเป็นและเหมาะสม ส่วนมาตรการปิดหมู่บ้าน ขอให้เกิดจากความ สมัครใจของประชาชนแต่ละหมู่บ้านว่าจะปิดหรือไม่ โดยขอให้หมู่บ้านตรวจสอบกันเอง ซึ่งจะทําให้ เพิ่มบริเวณที่ปลอดภัยมากขึ้น

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ได้ใส่หน้ากาก อนามัยเมื่อต้องออกจากบ้าน หรือเมื่อต้องพบปะกับบุคคลอื่น เพื่อเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้มี ความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด - ๑๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น