วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

รพ.เลยพาทัวร์หอรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ใช้เทคโนโลยีช่วยลดความเสี่ยงแพทย์สัมผัสผู้ป่วย (ชมคลิป)นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Cohort ward)  เตรียมรับผู้ป่วยโควิด – 19 ณ หอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ(Cohort ward) ชั้น 3 ตึกร่มโพธิ์ โรงพยาบาลเลยนายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 โรงพยาบาลเลยจึงได้มีมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
โดยกำหนดช่องทางเข้าออกโรงพยาบาลให้เหลือเฉพาะช่องทางที่จำเป็น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) เตรียมบุคลากรที่พร้อมรองรับสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ(Cohort ward) โดยมีเตียงรองรับผู้ป่วยโควิดจำนวน 12 เตียง ห้องแยกผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัย(PUI) จำนวน 5 ห้อง และห้องแยกความดันลบ (Negative Pressure) เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ป่วยมารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น
สำหรับหอผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ(Cohort ward)นี้ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงเครื่องมอนิเตอร์ที่ใช้ดูแลคนไข้ ลดความเสี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบริจาค  และยังคงเปิดรับธารน้ำใจจากผู้มีจิตกุศลอย่างต่อเนื่อง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น