วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯสั่งปิดพระธาตุศรีสองรัก งดบุญเดือนหก-ผีขนน้ำ ฝ่าฝืนเจอคุก 2 ปีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ลงนามประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ฉบับที่ ๒   ระบุว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ซึ่งเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีแนวโน้มแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างในทุกท้องที่  ซึ่งสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-๑๙ ในพื้นที่ จังหวัดเลย ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยัน และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI) เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดเลยจึงจําเป็นต้องใช้มาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันอย่างเข้มข้น


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดขอบในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทํากิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 7 เมษายน ๒๕๖ส ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๓ และมติที่ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓


จึงมีประกาศให้ปิดสถานที่บริเวณที่ตั้งพระธาตุศรีสองรักทั้งหมด เป็นเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และห้ามบุคคลเข้า - ออก ยกเว้นคณะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น , งดการจัดงานประเพณีการนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อําเภอด่านซ้าย  ให้มีเฉพาะ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอันจําเป็นเท่านั้น  , งดกิจกรรมประเพณีงานแห่ต้นดอกไม้ในพื้นที่จังหวัดเลย  , งดกิจกรรมงานเทศกาลศิลปะสายหมอกและดอกไม้   และให้งดกิจกรรมงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ในพื้นที่จังหวัดเลย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหรือต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป.

x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น