วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

เลยเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563  ที่โรงพยาบาลเลยจิตเวชเลยราชนครินทร์ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย  แห่งแรกนายแพทย์ปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดเลย ได้พิจารณาการบริหารจัดการเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น หลังจากได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลเลย ส่งต่อผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลสนาม ณ ตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์


   
โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 10 เตียง มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับได้มาตรฐาน มีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่ให้บริการ ความพร้อมระบบการส่งต่อ ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความพร้อมเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐาน  จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ จากหัวหน้าส่วนราชการ, เหล่ากาชาดจังหวัดเลย, บริษัทเมืองเลยบิ๊กโฮม, ปกครองจังหวัดเลย เรือนจำจังหวัดเลย และสื่อมวลชน


ในการนี้ มีผู้ร่วมบริจาคเงินสำหรับนำไปจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเลย ประกอบด้วย ตัวแทนบริษัทโมเดิร์นเทจ จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท  , นายนฤพนธ์ พุทธิมา จำนวนเงิน 50,000 บาท  และนางสาวฉมามาศ สัตถาผล จำนวนเงิน 3,000 บาท.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น