วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สพป.เลย 2 ประกาศเจตจำนง “เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต” (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563   ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  อ.วังสะพุง  จ.เลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีลงนาม MOU และพิธีประกาศเจตจำนง เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต )ปีงบประมาณ  2563 โดยมีนายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง นายกานนท์   แสนเภา  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับพร้อมร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
นายกานนท์   แสนเภา กล่าวว่า  ประธานพิธีลงนาม MOU และพิธีประกาศเจตจำนง เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริตเพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณสุข
เป็นกระบวนการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวจะต้องบูรณาการบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพร้อมที่จะรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา(Integrity and Transparency Assessment: ITA) และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand)
ทั้งนี้  ในช่วงเช้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดบ้านโนนสว่าง  ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง  และมีพิธีเปิดตู้ปันรักหน้าอาคารสำนักงานเขตฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  โดยได้ร่วมเติมสิ่งของสำหรับบริโภคใส่ในตู้ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น