วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มทบ.28 ผนึกกำลังทหาร-พลเรือน พร้อมรับมือน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม (ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2563  ที่สนามฝึกค่ายศรีสองรัก จ.เลย  พลตรีสำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28)  เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.28  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหารและพลเรือน เข้าร่วมพิธีพ.อ.ปฏิวัติ  ชื่นศรี  หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน มทบ.28  กล่าวว่า  ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน โดยในห้วงหลายปีที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ มทบ.28  ได้เผชิญกับปัญหาอุทกภัย ที่สร้างความทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งบ้านเรือนของราษฎร ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์หลายแห่ง ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลุ่มน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายเขตพื้นที่
กองทัพบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารในทุกพื้นที่จัดจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่าง ทันท่วงทีทันที รวมถึงประสานและบูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ ในการ ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในปี 2563 จะสามารถดําเนินการได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.28  จึงได้เชิญส่วนราชการ ในจังหวัดเลยและใกล้เคียง นําศักยภาพด้านกําลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มาเพื่อตรวจสภาพความพร้อม และประสานการปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย  , แขวงทางหลวงเลยที่ 1 , แขวงทางหลวงชนบท , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองเลย  และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเลย ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 , หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 22 , และหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำน้ำโขง เขตหนองคาย (นรข.) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น