วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นอภ.ด่านซ้ายแจ้งผีตาโขนปีนี้งดแห่ เหลือแค่พิธีกรรมสำคัญเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2563  นายนที  พรมภักดี  นายอำเภอด่านซ้าย  ได้แจ้งผ่านหนังสือราชการที่ ลย.0518.1/ว 1247  ถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอด่านซ้าย  ระบุว่า  ด้วยศูนย์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านเด่น ได้แจ้งการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่น ผีตาโขน ประจําปี 2563  ในระหว่างวันที่ 2628  มิถุนายน 2563  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19)
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงกําหนดจัดเฉพาะพิธีกรรมที่สําคัญ งดขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ งดพิธีเปิดงานฯ วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาให้คงอยู่สืบไป ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมต้องปฏิบัติตนตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ (สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง)

นายนที  พรมภักดี
ในการนี้ ขอความร่วมมือกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ โดยทั่วกัน และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณจัดงาน(วัดโพนชัย) และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้างดการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้วงการจัดงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น