วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สสจ.เลยเปิดไทม์ไลน์หญิงชาวปากชมต้องสงสัยติดโควิด เผยผลตรวจคนใกล้ชิดไม่พบเชื้อนายปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  แถลงข่าวผ่านเอกสารต่อส่อมวลชนว่า  ตามที่มีรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบผู้สงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2563 จํานวน 2 ราย โดยมี 1 รายเป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี ภูมิลําเนาอยู่ที่อําเภอปากชม จังหวัดเลย เดินทางกลับมาจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้ารับการกักตัวที่ State Quarantine ครบ 14 วัน โดยมีลําดับเหตุการณ์ดังนี้

วันที่ 24 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2563 กักกันตัว ณ State Quarantine โรงแรมปาล์มบีช จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ผลไม่พบเชื้อทั้ง 2 ครั้ง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เดินทางกลับภูมิลําเนา ตําบลห้วยบ่อซึน อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมีเพื่อนขับ รถยนต์ส่วนตัวไปรับที่โรงแรมปาล์มบีช จังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563 พักอาศัยอยู่คนเดียว ที่บ้านเช่าในหมู่บ้านห้วยบ่อซึน หมู่ที่ 1 อําเภอปากชม จังหวัดเลย ในระหว่างนั้นมีการไปมาหาสู่กับบ้านของบิดา มารดา มีสมาชิกครอบครัว 5 คน (บิดา มารดา และหลาน 3 คน) ซึ่งอยู่ที่สวนยางพารา ห่างจากตัวหมู่บ้านห้วยบ่อซีน 2 กิโลเมตร และมีบุตรชายคนเล็ก ค้างคืนด้วยเป็นบางครั้ง (ผู้สงสัยติดเชื้อมีบุตร 2 คน พักอยู่บ้านย่า) ผู้ป่วยเดินทางไปตลาดในหมู่บ้านด้วยเป็นบางครั้ง ขณะอยู่ที่บ้านผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติ และสมาชิกในครอบครัวไม่มีผู้มีอาการเจ็บป่วย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้สงสัยติดเชื้อกับเพื่อนและลูกเพื่อน ได้เดินทางเข้าไปเยี่ยมเพื่อนคลอดบุตรที่โรงพยาบาลปากชม หลังจากนั้นได้ไป รับประทานอาหารในตัวอําเภอกับเพื่อนและลูกเพื่อน

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 บิดา มารดา และหลานอายุ 4 ปี ได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปส่งผู้สงสัยติดเชื้อ ที่โรงแรมในกรุงเทพมหานคร โดยเข้าพักห้องเดียวกับเพื่อน 2 คน ส่วนบิดา มารดา และหลานได้เดินทางกลับบ้าน หลังจากส่งผู้สงสัยติดเชื้อเสร็จ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้สงสัยติดเชื้อเดินทางไปโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยรถแท็กซี่กับเพื่อนอีก 2 คน เพื่อไป ตรวจร่างกายก่อนกลับไปทํางานที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผลตรวจพบเชื้ออ่อนๆ (Inconclusive)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลรามาธิบดีรับไว้เป็นผู้ป่วยใน เพื่อรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลตรวจไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ผลการตรวจเลือดพบมี ภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงสรุปได้ว่าผู้สงสัยติดเชื้อรายนี้อาจเคยติดเชื้อมาก่อน ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตามข้อมูลทางการแพทย์ และขณะนี้มีโอกาสแพร่เชื้อน้อยมาก

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทีมสอบสวนโรค (JIT) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับสํานักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลปากชม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากชม และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลห้วยบ่อชื่น ได้ออกสอบสวน และค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 18 ราย ประกอบด้วย บุคคลในครอบครัว 7 ราย และเพื่อนที่มีกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิดร่วมกับผู้สงสัยติดเชื้อ จํานวน 11 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 18 ราย

สําหรับประชาชนที่มีความกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สงสัยติดเชื้อ หากอาการเข้าข่ายสงสัย ให้ไป เข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลปากชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยบ่อซึน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน และขอเน้นย้ําให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันโรค โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น