วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

หอการค้าเลยเปิดเส้นทางท่องเที่ยววังสะพุง ยกภูช่องคับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน  2563  หอการค้าจังหวัดเลยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อ.วังสะพุง จ.เลย ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  มีนายชนาส ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  และนายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเลย นำนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า 80 คน  เข้าร่วมกิจกรรมนายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามโครงการ 1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ซึ่งหอการค้าจังหวัดเลยได้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆในอำเภอวังสะพุง  ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยได้  โดยเฉพาะด้านศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัดเลย  ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านนี้เท่าที่ควร เช่น  ที่เมืองเซไล  ต้นกำเนิดจังหวัดเลย ที่ชุมชนบ้านทรายขาว  ต.ทรายขาว , ใบเสมาหินทราย ศิลปะทวารวดี ที่วัดพัทธสีมาราม ชุมชนบ้านหนองบัวทอง  ต.วังสะพุง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี  และวัดถ้ำผาบิ้ง  แหล่งอาริยสงฆ์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร รอยพระพุทธบาทบนเพดานถ้ำ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรแล้ว 
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเลยกล่าวว่า  กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวให้ได้ทราบว่า อำเภอวังสะพุง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย  หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอวังสะพุงเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ประชาชนตามชุมชนต่างๆ มีรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว  สร้างงานสร้างอาชีพ ได้อยู่กับบ้าน ให้ความอบอุ่นกับบุตรหลาน ลดปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรมได้  นายไพบูลย์กล่าว
นอกจากนี้  ในกิจกรรมดังกล่าว  ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ตามโครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน  ระหว่างนายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  นายนายไพบูลย์  เขมะประสิทธิ์  เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเลย กับนางนาตญา สุวรรณ์ชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง  , นายอํานวย เกษทองมา  กํานันตําบลผาบิ้ง  และนางภัทรา เหมือนอินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลผาบิ้งโดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นสักขีพยาน


การทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอําเภอวังสะพุง และจังหวัดเลย  เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้  , เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนชาวอําเภอวังสะพุง และจังหวัดเลย   , ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชน เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพิ่มช่องทาง การจําหน่ายสินค้าชุมชน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนา เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น


ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หมู่บ้านนวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณสถาน  , ส่งเสริมการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ให้ความรู้แก่ชุมชน โดยการนําแนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  และส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของอําเภอวังสะพุงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวให้ได้ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย

ภายหลังการลงนาม บันทึกข้อตกลงดังกล่าว  นักท่องเที่ยว และชาวตำบลผาบิ้ง ได้ร่วมกันปล่อยโคมลอยที่มีลอตเตอรี่เก่า มาประดับเป็นริ้ว พร้อมข้อความขอโชคลาภให้ถูกหวย พร้อมชมวิวบนยอดภูช่องคับ ที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของตำบลผาบิ้ง สามารถมองเห็นวิวภูหอ ภูหลวง และภูเขารอบด้านได้อย่างสวยงามด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น