วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยาประกาศหยุดเรียนด่วน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอ.ด่านซ้าย


เมื่อวันที่ ๒๕
 ธันวาคม  ๒๕๖๓  นายจิตติศักดิ์  นามวงษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย  จ.เลย ได้ออกประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลโพนสูง  อ.ด่านซ้าย เมื่อวานนี้  ซึ่งเป็นหญิงวัย ๔๓ ปี อาชีพค้าสลากฯรายย่อย เดินทางกลับจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้ส่งตัวอย่างสารคัดหลั่งจากบุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดที่สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๒๔ คน ไปตรวจแล้ว

โดยประกาศระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ มีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนต้องมาเป็นอันดับแรก 

เพื่อเป็นการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จึงประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และภารกิจที่ต้องดำเนินงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงประกาศแจ้งแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. กิจกรรมที่มีการนำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ต้องออกไปร่วมกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา และกิจกรรมภายในสถานศึกษาที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ขอให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมออกไปจนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำงานที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านพักหรือ ห้องทำงานแล้วแต่กรณี ที่หลีกเลี่ยงการทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะ การติดต่อประสานงาน หรือต้องติดต่อสอบถามใดๆ รวมถึงการขอข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงาน ให้พิจารณาใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร

๔. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ ใช้แมส (หน้ากากอนามัย) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ หมั่นล้างมือด้วยสบู่/   สบู่เหลว ทิ้งระยะห่างในการเสวนากับเพื่อนร่วมงาน ๒-๓ เมตร หลีกเลี่ยงการเสวนากับผู้ที่มีอาการไอ จาม     เป็นหวัด หลีกเลี่ยงการอยู่ในกลุ่มชนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ พบและปรึกษาแพทย์ เมื่อรู้สึกเป็นไข้ ไอ จาม บ่อยๆ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

นายจิตติศักดิ์  นามวงษา๕. งานพิเศษแต่ละฝ่าย/งาน หากมีภารกิจเร่งด่วนที่หน่วยงานต้นสังกัดให้รายงาน จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มอบผู้รับผิดชอบมาปฏิบัติหน้าที่    เป็นครั้งคราว ตามความจำเป็นโดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับทางราชการเป็นสำคัญ

๖. งานธุรการ ให้ติดตามการรับ-ส่ง หนังสือราชการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

๗. การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ให้ครูเวรสุภาพสตรีปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ในตอนกลางวัน ครูสุภาพบุรุษ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ในตอนกลางคืน โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ หากมีเหตุไม่ปกติในขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาทางเครื่องมือสื่อสารทุกช่องทาง โดยเร็ว

๘. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษา อาจจะมอบหมายงานในหน้าที่ผ่านทางไลน์ส่วนตัว ไลน์กลุ่มโรงเรียน FACEBOOK หรือ E-Mail  ประกาศระบุ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น