วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นศ.ราชภัฏเลยโชว์งานศิลปะเตือนสติวัยรุ่นในสถานการณ์การเมืองขณะนี้ (ชมคลิป)

 


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563   สาขาวิชาทัศนศิลป์  ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จัดโครงการประเมินผลงานทัศนศิลป์นิพนธ์ (Visual Arts Thesis)  นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4  โดยมีผู้ประเมินผลงานทัศนศิลป์ที่เป็นบุคคลภายนอกและอาจารย์ในสาขาทัศนศิลป์ร่วมพิจารณาผลงานของนักศึกษาจำนวน 6 คน  ประกอบด้วย นายศุภนัฐ  ชะเมาะชาติ  ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ เรื่อง “ปัญหาเรื่องการเมืองการปกครอง”  , นางสาวกรกนก  ทับอาสา ผลงานจิตรกรรม เรื่อง“ภาพสะท้อนสัตว์ป่าสูญพันธุ์” , นายปฎิพัทธิ์  จันทร์อ้วน ผลงานจิตรกรรม เรื่อง “ฮีโร่” , นายชนทัต  รัตนมงคล  การออกแบบเครื่องแต่งกายจากวัฒนธรรมไทดำ , นางสาววิจิตรา  อินไข การออกแบบเครื่องแต่งกายจากเรื่องราวของความรักความผูกพันจากพ่อและแม่ และนางสาวตุลยา  แถวทองคำ ผลงานจิตรกรรมเรื่อง ความรักของเพศที่ 3

 


ชมคลิป https://youtu.be/gJhFLUQH5Rw

รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์  พวงมณี สาขาทัศนศิลป์  ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  กล่าวว่า  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลงานทัศนศิลป์ที่เกิดการจากการคิดสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจและความถนัดของตนเองให้กับสาธารณะชนได้ตรวจสอบ  และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์สาขาทัศนศิลป์และผู้ประเมินผลงานจากภายนอกที่สาขาวิชาทัศนศิลป์เชิญมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึ่งการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ่านรายวิชาทัศนศิลป์นิพนธ์จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มีการจัดระบบวิธีการคิดที่ดีมีมาตรฐาน มีการวางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและดำเนินการค้นหาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่ตนเองจำทำการศึกษา และที่สำคัญคือมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆตามประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจใครรู้และต้องการนำเสนอต่อสาธารณะชน เช่นเดียวกับความสามารถในการนำเสนอผลงานออกมาให้กับผู้ประเมินรับรู้และรับฟังได้อย่างเป็นกระบวนการ ที่น่าสนใจ ซึ่งท้ายสุดคือความสามารถค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ของตนเองผ่านผลงานทัศนศิลป์ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สามารถทำงานรับใช้สังคม ชาติและครอบครัวได้อย่างทรงคุณค่า  รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์กล่าว

 
สำหรับผลงานที่น่าสนใจของนักศึกษาที่นำเสนอในครั้งนี้ คือผลงานภาพพิมพ์เรื่อง ปัญหาการเมืองการปกครอง ของนายศุภนัฐ  ชะเมาะชาติ  อายุ 21 ปี  ที่สะท้อนปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเยาวชนที่ยังขาดการคิดวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง และเหตุผลก่อนที่จะมาสู่ความวุ่นวายทางการเมืองขณะนี้ ซึ่งพยายามจะเตือนสติเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อจากแขนงต่างๆ โดยเฉพาะโซเชี่ยลมีเดียที่ยังมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เกิดจากคนบางกลุ่มที่ตั้งใจจะสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง ภายใต้ความเลวร้ายของระบอบทุนนิยม ไม่เอนเอียงไปตามกระแส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวงจรการเมืองไทยที่มักจะวนกลับไปกลับมา

 

นายศุภณัฐกล่าวว่า  ตนเกิดในครอบครัวที่มีความเห็นต่างทางการเมือง คนในครอบครัวชอบคุยเรื่องการเมือง แต่เป็นไปด้วยเหตุด้วยผล หาข้อมูลมาหักล้างกัน ตนจึงซึมซับมาโดยตลอด จนกระทั่งได้มาเรียนศิลปะ จึงตั้งใจอยากแสดงออกทางการเมืองด้วยผลงานภาพพิมพ์ เพราะบางครั้งในสถานการณ์เช่นนี้ ความขัดแย้งทางความคิดด้านการเมืองค่อนข้างรุนแรง ตนเลือกที่จะไม่คุยการเมืองกับเพื่อน แต่จะแสดงออกด้วยผลงานเช่นนี้  นายศุภณัฐกล่าว.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น