วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

อช.ภูเรือประกาศปิดลานกางเต็นท์ หลังพบนทท.ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดสีแดงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564  นายสมบัติ สุภศร  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ  อ.ภูเรือ จ.เลย  ได้ลงนามในประกาศประกาศอุทยานแห่งชาติภูเรือ เรื่อง ปิดบริการบ้านพักนักท่องเที่ยว และลานกางเต็นท์ เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศระบุว่า ตามที่อุทยานแห่งชาติภูเรือได้มีประกาศอุทยานแห่งชาติภูเรือ เรื่อง ปิดบริการบ้านพักนักท่องเที่ยว และลานกางเต็นท์ เป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องด้วยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากการแถลงการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)ขณะนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด

อุทยานแห่งชาติภูเรือพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) ยังคงแพร่ระบาดในหลายจังหวัด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ และชุมชนใกล้เคียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ และมาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอปิดบริการบ้านพักนักท่องเที่ยว และลานกางเต็นท์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชมยอดภูเรือ ยังสามารถ เข้าเที่ยวชมแบบ ไป - กลับ ได้ และติดต่อราชการได้ตามปกติ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จองบ้านพัก และลานกางเต็นท์ไว้ล่วงหน้าแล้ว สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่ายเงินรายได้บํารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๖๖๖ ต่อ ๑๗๔๓, ๑๗๔๔ หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : banpako๒๕๗๙๕๒๖๙ @gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูเรือ โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๙๖๕ และ ๐๘๘ ๕๐๙ ๕๒๔๙.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น