วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงประกาศปิดชั่วคราว หลังพบนทท.มาจากจังหวัดสีแดง

 


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564  นายสำเร็จ  ภูแสนศรี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้ออกประกาศเรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทุกแหล่ง เป็นการชั่วคราว  หลังจากที่พบว่ามีนักท่องเทียวเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรง  พร้อมคืนเงินจองบ้านพัก

ประกาศระบุว่า เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 กําหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี และอ่างทอง นั้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แพร่ระบาดในหลายจังหวัด ประกอบกับห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2564  มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นจํานวนมาก และพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางส่วน เดินทางมาจากจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และระยอง เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แฟ้มภาพ

แฟ้มภาพ


เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานฯ และชุมชนใกล้เคียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (5) แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

 

นายสำเร็จ  ภูแสนศรี

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทุกแหล่ง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มกราคม 2564  ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้ล่วงหน้าแล้ว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ฝ่าย เงินรายใต้บํารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ โทร. 02-5786666 ต่อ 1743, 1744 หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : banpak025795269gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร.042-810833 หรือ 042-810834


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น