วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เลยออกประกาศด่วน แจ้งประชาชนระวังพายุฤดูร้อน 1-4 มี.ค.นี้


เมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ออกโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่ลย ๐๐๒๑/ว ๑๕๓๐ ไปยังนายอำเภอทั้ง ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย แจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อนในระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ 

โทรสารดังกล่าวระบุว่า กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ได้ติดตามสภาวะอากาศและ พิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๓๗/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. แจ้งว่าในช่วงวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อน เกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีผลกระทบในวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มได้รับ ผลกระทบ ในวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตราย จากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิด ต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้อําเภอดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ อย่างใกล้ชิด ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจําท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เครือข่าย วิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น และแจ้งให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเตรียมรับสถานการณ์
๒. กําชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่งโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ

๓. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/เผชิญเหตุ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้จังหวัดทราบ และหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นทราบทันที เมื่อเกิดเหตุ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐๔๒๕๑-๑๘๗๑ และขอให้รายงานสถานการณ์ทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด เพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น