วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คืบหน้าทางเลี่ยงเมืองเลย 64 กม. คาดเริ่มก่อสร้างปี 70

 


นายวสุ ชัยสุข  วิศวกรโครงการก่อสร้างทาง กรมทางหลวง ในฐานะผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จ.เลย  เปิดถึงความคืบหน้าโครงการฯ หลังจากที่เข้าพบกับนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า  โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย เป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่นในตัวเมืองเลย ซึ่งมีข้อจำกัดของเขตทางที่ไม่เพียงพอ และเหมาะสมในการขยายช่องจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านบริเวณตัวเมืองเลยโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่

 

และเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดเลยเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว ผ่านทางสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหือง ไทย-ลาว ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศ สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) เป็นแผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามมติ ครม.สัญจร ที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และเป็นโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงปี พ.ศ.2560– 2569นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยในการพัฒนาพื้นที่ใหม่และเพิ่มการเข้าถึงของชุมชนใกล้แนวสายทางอย่างไรก็ตามแนวเส้นทางคาดว่าจะอยู่ใกล้กับโบราณสถาน และบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 จึงต้องดำเนินการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) กรมทางหลวงจึงได้พิจารณาดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย เพื่อศึกษาและคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในจังหวัดเลย ตลอดจน ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษานี้

ขณะนี้การศึกษาโครงการได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการกำหนดเส้นทางที่จะก่อสร้างแล้ว  โดยสรุปเบื้องต้น  ฝั่งตะวันตก เริ่มแยกจากถนนมลิวรรณทั้งสองฝั่งเป็นลักษณะวงแหวนรอบตัวจังหวัด ที่บ้านปากปวน  อ.วังสะพุง  ผ่านพื้นที่ตำบลนาโป่ง  ต.เมือง  ต.น้ำหมาน  และต.นาอ้อ  อ.เมืองเลย สิ้นสุดที่บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย  รวมระยะทาง 27.15 กิโลเมตร 

ส่วนฝั่งตะวันออก  เริ่มจากบ้านปากปวน อ.วังสะพุง ผ่านพื้นที่ต.นาโป่ง  ต.กุดป่อง ต.นาอาน  ต.ชัยพฤกษ์ ต.นาดินดำ  ต.น้ำสวย  อ.เมืองเลย  บรรจบกับเส้นฝั่งตะวันตกที่บ้านนาอ้อ รวมระยะทาง 36.61 กิโลเมตร   รวมระยะทางทั้งสองฝั่ง 63.76 กิโลเมตร  ซึ่งจะมีทั้งสี่ช่องจราจรและสองช่องจราจร ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของชุมชนและปริมาณรถ


ทั้งนื้ จากเดิมได้กำหนดแนวเส้นทางไว้ใกล้ตัวเมือง แต่เนื่องจากต้องตัดผ่านบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก จึงต้องเลี่ยงกำหนดเส้นทางใหม่ เพื่อลดงบประมาณที่จะใช้เป็นค่าเวนคืนที่ดิน
  อีกทั้งการกำหนดเส้นทางใหม่นี้ จะช่วยให้รองรับการขยายตัวของเมือง เพิ่มพื้นที่เมืองใหม่  โดยเฉพาะการพิจารณาค่าเวนคืนที่ดิน ต้องอ้างอิงตามราคาประเมินทั่วไป ไม่ได้ให้ราคาต่ำเหมือนในอดีต  ขณะเดียวกันต้องพิจารณาค่าตอบแทนแก่ประชาชนที่ทำกินอยู่ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องดูให้เหมาะสมด้วย

นอกจากนี้ เส้นทางที่กำหนดใหม่  ยังได้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการขนส่งสินค้า เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวชายแดน อีกทั้งยังต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2  ในป่าอนุรักษ์ และบางจุดจำเป็นต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงอาจทำให้ขั้นตอนการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ล่าช้าไปบ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2570

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 16 มีนาคม 2564  ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น