วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯเลยสั่งปิดตลาดลอตเตอรี่ต่ออีก 14 วัน ถ้าอยากเปิด ต้องจัดพื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อ 1 คน


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดเลย ปิดตลาดลอตเตอรี่ บ้านน้อยนา  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย และตลาดนัดบริเวณโดยรอบเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564

เนื้อความในประกาศระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเลยพบว่ามีการระบาดในหลายอำเภอและมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่และในพื้นที่ตลาดลอตเตอรี่ อำเภอวังสะพุง ที่มีความเสี่ยงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดเลย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕'๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ และคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศปิดสถานที่บางพื้นที่ไว้เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ปิดตลาดลอตเตอรี่ บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง และตลาดนัดบริเวณโดยรอบตลาดลอตเตอรี่ออกไปอีก เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เว้นแต่ ผู้ได้รับอนุญาตให้เปิดตลาดจำหน่ายลอตเตอรี่รายย่อยในสถานที่อื่น ตามข้อ ๒ ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒ ผู้ประสงค์จะขอเปิดตลาดจำหน่ายลอตเตอรี่รายย่อยในสถานที่อื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอพื้นที่ โดยผู้ขออนุญาตต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม และเมื่อได้รับอนุญาตต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(๑) ผู้ได้รับอนุญาต ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าตลาดในแต่ละรอบ โดยใช้สัดส่วน ๑ คนต่อพื้นที่ ๒ ตารางเมตร และต้องคัดกรองให้ผู้ขายลอตเตอรี่ประจำแผงค้าเฉพาะผู้มีผลตรวจ Antigen Test Kit หรือ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ ชั่วโมง (ต วัน) หรือผู้มีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์และต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ D-M-H-T-T-A คือ Distancing (อยู่ห่างกัน ๑-๒ เมตร) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาและต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Temperature (วัดอุณหภูมิ)Testing (ตรวจหาเชื้อโควิต-19)

Application (ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ โดยต้องจัดให้มีพนักงานควบคุมกำกับให้ผู้เข้าใช้ตลาดปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาเปิดทำการ


(๒) ผู้ขายลอตเตอรี่ประจำแผงค้า ต้องมีผลตรวจ Antigen Test Kit หรือ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) หรือเป็นผู้มีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด ต้องมีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์เท่านั้น

(๓) ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มิใช่ผู้ขายลอตเตอรี่ประจำแผงค้าตามข้อ (๒) ต้องไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 (Hight Risk Contact : HRC) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ได้แก่ D-M-H-T-T-A คือ Distancing (อยู่ห่างกัน 6-6 เมตร) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาและต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Temperature (วัดอุณหภูมิ) Testing (ตรวจหาเชื้อโควิด-19 Application (ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ) เว้นแต่ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด ต้องมีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์เท่านั้น

ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ชุดปฏิบัติการ ๕ เสือ) ติดตามตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๒(๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่าไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการเพื่อสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 ธันวาคม 2565 เวลา 10:01

    Enjoy all one of the best on line casino games online from Realtime Gaming, Microgaming, NetEnt, Bally, and more. These gaming software program trade giants are constantly upping their game to convey you one of the best online on line casino games within the recognized universe. At USA Online Casino, our team takes under consideration many different 우리카지노 factors when carrying out reviews. They run via an intensive checklist guarantee that|to make sure that} any gambler on the lookout for a trusted online on line casino will ready to|be capable of|have the power to} have their needs and preferences met.

    ตอบลบ