วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯเลยสั่งปิดตลาดลอตเตอรี่ต่ออีก 14 วัน ถ้าอยากเปิด ต้องจัดพื้นที่ 2 ตารางเมตรต่อ 1 คน


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดเลย ปิดตลาดลอตเตอรี่ บ้านน้อยนา  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย และตลาดนัดบริเวณโดยรอบเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2564

เนื้อความในประกาศระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเลยพบว่ามีการระบาดในหลายอำเภอและมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่และในพื้นที่ตลาดลอตเตอรี่ อำเภอวังสะพุง ที่มีความเสี่ยงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดเลย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕'๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๔ และคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศปิดสถานที่บางพื้นที่ไว้เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ปิดตลาดลอตเตอรี่ บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง และตลาดนัดบริเวณโดยรอบตลาดลอตเตอรี่ออกไปอีก เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เว้นแต่ ผู้ได้รับอนุญาตให้เปิดตลาดจำหน่ายลอตเตอรี่รายย่อยในสถานที่อื่น ตามข้อ ๒ ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒ ผู้ประสงค์จะขอเปิดตลาดจำหน่ายลอตเตอรี่รายย่อยในสถานที่อื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอพื้นที่ โดยผู้ขออนุญาตต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม และเมื่อได้รับอนุญาตต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(๑) ผู้ได้รับอนุญาต ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าตลาดในแต่ละรอบ โดยใช้สัดส่วน ๑ คนต่อพื้นที่ ๒ ตารางเมตร และต้องคัดกรองให้ผู้ขายลอตเตอรี่ประจำแผงค้าเฉพาะผู้มีผลตรวจ Antigen Test Kit หรือ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ ชั่วโมง (ต วัน) หรือผู้มีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์และต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ D-M-H-T-T-A คือ Distancing (อยู่ห่างกัน ๑-๒ เมตร) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาและต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Temperature (วัดอุณหภูมิ)Testing (ตรวจหาเชื้อโควิต-19)

Application (ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ โดยต้องจัดให้มีพนักงานควบคุมกำกับให้ผู้เข้าใช้ตลาดปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาเปิดทำการ


(๒) ผู้ขายลอตเตอรี่ประจำแผงค้า ต้องมีผลตรวจ Antigen Test Kit หรือ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง (๓ วัน) หรือเป็นผู้มีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ เว้นแต่ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด ต้องมีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์เท่านั้น

(๓) ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่มิใช่ผู้ขายลอตเตอรี่ประจำแผงค้าตามข้อ (๒) ต้องไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 (Hight Risk Contact : HRC) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๔ วัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ได้แก่ D-M-H-T-T-A คือ Distancing (อยู่ห่างกัน 6-6 เมตร) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลาและต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Temperature (วัดอุณหภูมิ) Testing (ตรวจหาเชื้อโควิด-19 Application (ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ) เว้นแต่ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๓ จังหวัด ต้องมีใบแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์เท่านั้น

ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ชุดปฏิบัติการ ๕ เสือ) ติดตามตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๒(๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่าไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการเพื่อสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น