วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปภ.แจ้งเตือนด่วน เขื่อนจีนปล่อยน้ำ ระวังน้ำโขงขึ้นเร็ว


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท(กปภก) 0610/ว 30 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี


ระบุว่า  กองอํานวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง ประเทศจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 0.66 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำจากเดิม 997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการระบายน้ำ 1,463 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  เนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง จึงขอแจ้งเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในช่วงวันที่ 4-10 มีนาคม 2565 ดังนี้ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดการณ์ในช่วงวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น 50-60 เซนติเมตร

ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดการณ์ในช่วงวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 40-50 เซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี


จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวัง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565  สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ก็ได้ออกประกาศเตือนแล้วเช่นเดียวกัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น